Visit of Shri.Samirullah Samivari & Shri.Azeem Malik

Shri-compressed

Shri.Samirullah Samivari

Member, Afghanistan National Cricket Team

&

Shri.Azeem Malik

Head Physiotherapist, Afghanistan Cricket Board