Visit of Shri.Ranjan Kumar Sharma

Shri-compressed

Shri.Ranjan Kumar Sharma, IPS

Deputy Commissioner of Police- Crime, Nagpur